ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้งานของคุณ www.oleah.co อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบพวกเขา

การใช้เว็บไซต์ของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และผูกพันกับกฎเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ www.oleah.co

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้ www.oleah.co ของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิด

Clara.H Pte Ltd จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อหรือไวรัสที่อาจติดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือ เรียกดูเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใด Clara.H Pte Ltd หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย หุ้นส่วนผู้ค้าปลีก หรือฝ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการส่งผ่านเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียผลกำไร ข้อมูลสูญหาย หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลของการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวใดๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ในขอบเขตที่กฎหมายห้าม โปรดดูกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อห้ามดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ คุณยอมรับว่าวิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดใช้เว็บไซต์นี้ ในกรณีที่เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการเยียวยาของคุณ (ถ้ามี) มาจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือซัพพลายเออร์ของบริการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือ การรับประกันของซัพพลายเออร์ หรือเพื่อขอคืนและคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวตามนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ www.oleah.co ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบ ซอฟต์แวร์ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของ Clara.H Pte Ltd. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น เนื้อหาดังกล่าว บนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง โพสต์ ส่งต่อ แจกจ่าย ทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Clara.H Pte Ltd.

ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ เนื้อหา ข้อมูลจำเพาะ ผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่อธิบายหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ น้ำหนัก การวัด และคำอธิบายที่คล้ายกันบางอย่างเป็นเพียงการประมาณและมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแสดงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้อง รวมถึงสีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สีจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงสีดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ไว้ในเว็บไซต์นี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้หมายความหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้จะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการครอบครอง การใช้ และการขายสินค้าใดๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้ ในการสั่งซื้อ คุณรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะถูกใช้ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ข้อจำกัดในการจัดส่ง

เมื่อทำการสั่งซื้อ สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่กำหนดโดยผู้ซื้อ ตราบใดที่ที่อยู่สำหรับจัดส่งนั้นสอดคล้องกับข้อจำกัดในการจัดส่งที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ การซื้อทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้เป็นไปตามสัญญาการจัดส่ง ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงในการสูญหายและกรรมสิทธิ์ของสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้จึงตกเป็นของคุณเมื่อมีการส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการขนส่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นข้อเรียกร้องใด ๆ กับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับการจัดส่งที่เสียหายและ/หรือสูญหาย

หน้าที่และภาษี

คุณต้องรับผิดชอบอากรและภาษีนอกประเทศสิงคโปร์ สิ่งของทั้งหมดที่เข้าต่างประเทศจะต้องได้รับการตรวจสอบทางศุลกากรและประเมินอากรและภาษีตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

บัญชีของคุณ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ เว็บไซต์นี้และ Clara.H Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อ คุณรับประกันว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปี และคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงแก่ www.oleah.co และคุณมีอำนาจในการสั่งซื้อ

นโยบายการเปลี่ยนและการคืนเงิน

โปรดดูนโยบายการเปลี่ยนและการคืนสินค้าของเรา ที่นี่

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม
มีรายการไม่เพียงพอ เหลือเพียง [max] เท่านั้น
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist
ตะกร้าสินค้า

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

กลับไปที่ร้านค้า

เพิ่มหมายเหตุการสั่งซื้อ แก้ไขหมายเหตุการสั่งซื้อ
ประมาณการค่าจัดส่ง
เพิ่มคูปอง

ประมาณการค่าจัดส่ง

เพิ่มคูปอง

รหัสคูปองจะใช้ได้ในหน้าชำระเงิน

Polski

Select your language

SGD

Select your currency